NOVINKY

arr3Nebezpečný výrobokUpozrnenie na nebezpečný výrobok. Značka ONE STEP, Hair Dryer and STyler Ak máte tento výrobok... arr3Dátum - Novinka č.1

TOVAR V AKCII

naša cena 29,90 EUR
skladom
naša cena 29,90 EUR
skladom

KONTAKTY

Zákaznícka linka
tel: +421 908870838
info(a)emania.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 32,90 EUR
skladom
naša cena 29,90 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky 

Tieto obchodne podmienky su vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.
Predmet plnenia
Predmetom plnenia je dodávka tovaru, prostredníctvom internetového obchodu na www.darcekyvychytavkychudnutie.sk na základe objednávky kupujúceho.
Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná . Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná nie sme platcom DPH. Cena tovaru sa rozumie, zo skladu predávajúceho tj. nezahrnuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.
Tovar je posielaný kupujúcemu prostredníctvom slovenskej pošty, alebo kuriérom GLS alebo kurirom Remax Cena zasielky je 3,70  eur kurierom 5,50 eur Slovenskou poštou
Dodacia doba a platobné podmienky
Bežná doba na expedíciu tovaru je cca 7-14 dni ak sa telefonicky alebo emailom  nedohodneme inak.
Platba za tovar je dobierkou alebo cez platovnú bránu ComGate. 
Objednávky sú vybavované v poradí , v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade , že objednaný tovar nie je v čase doručenia obednávky na sklade budememe vas o tom informovat telefonicky alebo mailom.
Predávajpúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci nadobuda vlastnícke práva k tovaru až dnom zaplatenia ceny v prospech predávajpúceho v plnej výške. Faktura a všetky dokumenty su zaslané zakazníkovy spolu s tovarom. Komunikácia medzi zákazníkom a prevádzkovatelom prebieha predovšetkým prostredícvom emailu resp. telefonicky. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnost dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci aleboo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hodin od obdržania informačného emailu. Spolu s tovarom zasielame daňový doklad.
Odstupenie od objednávky
Podla zakona c. 108/2000 Z.z. & 12 ods. 1 o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ma zakazník , fyzická osoba, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dni od prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo na vrátenie tovaru uplatnuje písomnou formou emailom alebo faxom . Poštovné pri vrátení tovaru znáša kupujúci ak zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Tovar spatne zaslaný na dobierku nebude z našej strany prevzatý. Po prijatí tovaru na našej adrese budú peniaze za tovar zaslané bankovým prevodom na účet zákazníka do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byt nepoškodený, v povodnom obale s originál vysačkami a štítkami. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný bud s dalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne, alebo vám vrátime peniaze . Ak sa tovar zasiela samostatne v pripade výmeny tovaru sa neúčtuje poštovné a balné. Kupujúci nemôže odstúpiť od kupnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhladom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiela.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcm.
Internetový obchod
Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámit sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihned po odoslaní na server. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nespravneho používania internetového obchodu.
Záverečné ustanovenia
Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v den ich vstúpenia do platnosti.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platne od 1.2.2015
Reklamačný poriadok
Právo na uplatnenie reklamácie.
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.
Miesto a sposob uplatnenia reklamácie
Reklamáciu je možné uplatniť pisomnou formou emailom , posťou alebo na adrese(Ivana Kralovicova,  Kosická 10, Bratislava po dohovore 0908870838)
Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou postou doporucene alebo ako pistenu zasielku na náklady reklamujúceho. Pri reklamáciách dobierky nepreberáme.
Zodpovednosť predávajúceho
Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec ma akosť a užitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom , je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí tovaru v zárucnej dobe.
Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
si kupujúci vadu sposobil sám
kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel
reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutíu doby trvanlivosti tovaru
pre ktore bola poskytnutá zlava s ceny tovaru
ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, aleboo ktoré vznikli po uplynutí dopy životnosti tovaru
sposobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar , alebo jeho súčasť
O prijatej reklamácii sa kupujúcemu vystaví reklamacný list as uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, akýá tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakupený, o aku vadu sa jedná a cenu za aku bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavní ihned v zlozitých pripadoch do 3 dni.
Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 14 dni odo dna uplatnenia reklamacie.
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedene inak.
Ak je reklamácia vybavená opravou, predlzuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dna kedy je spotrebiel povinný po skončení opravy si tovar prevziať , a to aj v prípade že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dna, kedy bol tovar odovzdaný resp. zaslaný kupujúcemu.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo emailom
Práva spotrebitela
Pri vadách tovaru, ktoré spotrebitel v priebehu záručnej doby uplatní má právo pri odstránitelných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstráiť a ktoré bránia riadnemu užívaiu veci ma spotrebitel právo na výmenu veci alebo má právo od kupi odstúpiť a požadovať vrátenie kupnej ceny.
Ak je vada odstránitelná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebitel vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kupnej ceny tovaru. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dni od uplatnenia reklamácie.
Ak ide o neodstránitelné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiel právo na primeranú zlavu z ceny tovaru.

 Ivana Kralovicova-Perfect Style
Sidlo firmy a korespondencna adresa:
Košická 4980/10, Bratislava 82109
Zapisana v živnostenskom registri Obvodneho uradu Bratislava Vložka 102-15346
Ičo: 33825319


MzFmNTJl